Όροι χρήσης

Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου https://stavroulakavalierou.gr/, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης, οι οποίο ισχύουν από την πρώτη επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα. Η Ιστοσελίδα ανήκει στην ……………………………. (η «Εταιρεία»). Οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους και ο χρήστης υποχρεούται να τους ελέγχει τακτικά. Συνέχιση της χρήσης μετά από κάθε τροποποίηση συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης. Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε κοινό ενηλίκων. Η Εταιρεία δεν συγκεντρώνει ούτε προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικά με παιδιά.

  1. Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (κείμενο, εικόνες, γραφικά, λογισμικό, εμπορικό σήμα κλπ) ανήκει στην Εταιρεία και αποκλείεται οποιαδήποτε εκμετάλλευση χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδειά της. Ειδικότερα απαγορεύεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταποίηση, διανομή, μεταπώληση, παραπλάνηση του κοινού με ανάμειξη καθ’ οιονδήποτε τρόπο της Ιστοσελίδας και της Εταιρείας. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η λήψη δεδομένων της Ιστοσελίδας μέσω διαδικτύου καθώς και η εκτύπωση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, εφόσον γίνεται μόνο για προσωπική χρήση. Ενδέχεται υλικό εντός της Ιστοσελίδας να ανήκει σε τρίτα πρόσωπα από τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης στην Εταιρεία. To υλικό των τρίτων μερών διέπεται από άλλους όρους χρήσης για τους οποίους η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, αμέσως ή εμμέσως. Η εμφάνιση των αντικειμένων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης τους.

  1. Νόμιμη και καλόπιστη συμπεριφορά χρήστη – Ευθύνη γι’ αποζημίωση

Ο χρήστης υποχρεούται να κάνει νόμιμη χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της. Ο χρήστης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τη διεθνή, ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, καθώς και να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας με βάση τα χρηστά ήθη και τις ορθές συναλλακτικές πρακτικές. Οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω άγει σε ευθύνη του χρήστη για αποζημίωση για κάθε ζημία που θα προξενηθεί στην εταιρεία λόγω ή με αφορμή τη συμπεριφορά του χρήστη.

  1. Υπερσύνδεσμοι

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη η Εταιρεία χρησιμοποιεί συνδέσμους και υπερσυνδέσμους, για το περιεχόμενο και για τους όρους χρήσης των οποίων, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο χρήστης από τη χρήση των ιστοσελίδων αυτών ή του περιεχομένου τους. Ο χρήστης οφείλει να αποζημιώσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε ζημία υποστεί από οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει λόγω ή με αφορμή τη συμπεριφορά του χρήστη.

  1. Εγγυήσεις – Ευθύνη Εταιρείας

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, εγκυρότητα, επικαιροποίηση των πληροφοριών που διαθέτει προς χρήση και δεν οφείλει καμία αποζημίωση για τον τυχόν ανακριβή ή εσφαλμένο χαρακτήρα τους. Ο χρήστης οφείλει να εξοπλίσει τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή με προγράμματα εντοπισμού και εξουδετέρωσης ιών και κακόβουλου λογισμικού. Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια αποκλεισμού και εξουδετέρωσης ιών και κακόβουλων λογισμικών, ωστόσο δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης λόγω ή με αφορμή τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των ιστοσελίδων και (δια)δικτυακών τόπων τρίτων μέσω των συνδέσμων ή των υπερσυνδέσμων που περιέχονται στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία επίσης δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού της τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη και σφάλματα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

  1. Κωδικοί χρήστη

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει την πρόσβαση δια της απενεργοποίησης των κωδικών πρόσβασης, σε όποιον χρήστη έχει, κατά την κρίση της, παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. Ο χρήστης δεν δικαιούται αποζημίωση για τη συγκεκριμένη ανάκληση των κωδικών πρόσβασης.

  1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την εθνική νομοθεσία, όπως ισχύουν. Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που ο χρήστης αυτοβούλως έχει παράσχει στην Εταιρεία με την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα. Τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία: όνομα, επώνυμο, χώρα, νομός, πόλη, ημερομηνία γέννησης, e-mail και αριθμό τηλεφώνου, τα οποία θα παρέχονται από τον χρήστη στην εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας. Τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία για την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη, την υποστήριξη και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης μεταξύ της Εταιρείας και του χρήστη, προς το σκοπό προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών και για στατιστικούς, κοινωνικούς ή ιστορικούς λόγους. Ο χρήστης έχει τα εξής δικαιώματα:

– διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων

– φορητότητας των δεδομένων του

– ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα

– επεξεργασίας και επικαιροποίησης

– περιορισμού της επεξεργασίας

– γνωστοποίησης για τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις που αφορούν τα προσωπικά του δεδομένα

– εναντίωσης σε δημιουργία προφίλ με τα προσωπικά του δεδομένα και σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων με βάση το συγκεκριμένο προφίλ.

Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρήσει απόρρητα τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, εκτός αν επιτάσσεται από το νόμο ή/και τις αρμόδιες αρχές για λόγους που προβλέπονται στο νόμο.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών όταν οι χρήστες κάνουν χρήση διαδικτυακών τόπων τρίτων μέσω υπερσυνδέσμων της Iστοσελίδας.

Τα προσωπικά δεδομένα παραμένουν στο αρχείο της Εταιρείας για πέντε (5) χρόνια από τη συλλογή τους.

Η Εταιρεία προτείνει στο χρήστη να του παράσχει την υπηρεσία newsletter για την καλύτερη εξυπηρέτησή του, μέσω της αποστολής των σχετικών ενημερώσεων στο email του, ωστόσο η χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει τη σχετική του συγκατάθεση μέσω συνδέσμου που θα αποστέλλεται μαζί με τις σχετικές ενημερώσεις.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει κάποια προσωπικά δεδομένα του χρήστη (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας) σε τρίτους φορείς με σκοπό την εξόφληση ή την πληρωμή τυχόν παραγγελίας του χρήστη. Τα δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε έμπιστους φορείς όπως σε αξιόπιστες τράπεζες, εφόσον ο χρήστης επιλέξει να πληρώσει με πιστωτική/χρεωστική κάρτα.

Για οτιδήποτε αφορά την τήρηση των κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί στο κάτωθι email [email protected]

  1. Ασφάλεια συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών …………………………………… και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

  1. Χρήση Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να βοηθήσουμε στη διευκόλυνση της πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών στην Ιστοσελίδα, καθώς και για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι ιστοσελίδες οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά, εάν προτιμάτε, μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε να απορρίπτει τα cookies. Εάν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, θα μειωθούν σημαντικά οι διαδραστικές δυνατότητες της Ιστοσελίδας.

  1. Αυτοματοποιημένη συλλογή πληροφοριών περιήγησης

Από τη χρήση της Iστοσελίδας είναι πιθανό να συλλέγονται αυτόματα και όχι μέσω της διαδικασίας της εγγραφής, τεχνικές πληροφορίες, που δεν εξατομικεύουν κάποιο πρόσωπο. Τέτοιου είδους πληροφορίες είναι ο τύπος internet browser, το domain name της Ιστοσελίδας που χρησιμοποιήθηκε από το χρήστη για να συνδεθεί με την Ιστοσελίδα και ο τύπος του λειτουργικού συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή.